Policies

Miljöpolicy

Miljö och miljöförstöring är en fråga som angår oss alla. I vår roll som aktör på en produktionsindustriell marknad har vi naturligtvis ett stort miljömässigt ansvar – inte bara gentemot våra kunder och leverantörer, utan även mot den stora allmänheten. L.E. Svensson Snickeri AB har därför som övergripande miljömål att utifrån våra förutsättningar aktivt arbeta för att minimera och förebygga den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Som ett led i detta arbetar vi enligt följande principer:

 • Vi skall uppfylla gällande miljölagstiftning och de krav som är relevanta för verksamheten.
 • Vi ska arbeta med att minska förbrukning av produkter som ger upphov till onödigt eller farligt avfall. Detta gäller såväl kontor som verkstad. Vi undviker således fabrikat som innehåller miljöfarliga ämnen om likvärdiga miljömärkta alternativ finns att tillgå.
 • Avfallet ska sorteras, återvinnas och omhändertas enligt gällande rekommendationer.
 • Vi använder oss uteslutande av odlat, FSC-certifierat trä i vår tillverkning. FSC ( Forest Stewardship Council) verkar för att bevara de tropiska regnskogarna.
 • Vi ska effektivisera användandet av maskiner och transporter för att minimera förbrukningen av råvaror, energi och andra naturresurser.
 • Nya och ur miljösynpunkt förbättrade produkter arbetas fram och når kontinuerligt marknaden. Vår ambition är att ständigt hålla oss uppdaterade och i största möjliga utsträckning använda oss av miljömärkta produkter vid framställningen av våra varor.

Kvalitetspolicy

Vi på L.E. Svensson Snickeri AB har alltid värnat om högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Kvalitet är för oss den självklara vägen till långvariga kundrelationer och en lyckad verksamhet. Företagets ambition är därför att framstå som den bästa leverantören, med varor och tjänster som uppfyller och överträffar kundens uttalade förväntningar, behov och avtalade specifikationer.

Kvalitetssystem
För att kunna garantera våra kunder samma höga kvalitet vid varje projekt, har L.E. Svensson Snickeri AB utarbetat grundliga rutiner för hela arbetsprocessen – från inkommen anbudsförfrågan till slutlig leverans och utvärdering. Kvalitetsförbättring är ett kontinuerligt arbete, varför rutinerna regelbundet ses över och följs upp.

Våra kvalitetsmål ska vi uppnå genom följande utgångspunkter:

 • Våra produkter håller rätt kvalitet när de motsvarar kundens krav.
 • Kvalitet är varje medarbetares angelägenhet. Samtliga medarbetare verkar aktivt för att våra kvalitetsmål uppfylls och kontinuerligt uppdateras.
 • Samtliga underleverantörer ska väljas med omsorg och inriktning på långsiktigt samarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla samarbetet för att garantera kvalitetsnivåer och leveranstider.
 • En trivsam och säker arbetsmiljö är en förutsättning för goda arbetsresultat.
 • Med stöd av vårt MPS-system ska vi registrera och utvärdera varje projekt i avseende att återföra kunskaper till kommande uppdrag.
 • Eventuella brister som uppmärksammas av oss, våra leverantörer eller våra kunder, ska omgående granskas, utredas och följas upp som ett verktyg i utvecklingen av vårt arbete.

Vårt krav på god kvalitet gäller i alla avseenden - denna princip har präglat verksamheten i över ett sekel. Vi arbetar för att ytterligare utveckla våra kunders förtroende och stärka vår position som kvalificerad samarbetspartner .